Codul Fiscal 2017 actualizat


SECŢIUNEA 1 - Contribuabilii/plătitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, obligaţi la plata contribuţiei

ART. 209 Contribuabilii/plătitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Contribuabilii/plătitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, obligaţi la plata contribuţiei sunt persoanele fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr.…


SECŢIUNEA a 2-a Veniturile pentru care se datorează contribuţia, cota de contribuţie şi baza de calcul

ART. 210 - Categorii de venituri supuse contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
(1) Contribuabilii/plătitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, prevăzuţi la art. 209, datorează, după caz, contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pentru veniturile din salarii, definite conform art. 76. 
(2) Pentru…

ART. 211 - Cota de contribuţie la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Cota de contribuţie la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator, este de 0,25%.

ART. 212 - Baza de calcul al contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora
(1) Pentru persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator prevăzute la art. 209, baza lunară de calcul al contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale o reprezintă suma câştigurilor brute realizate de angajaţii care au la…

ART. 213 - Excepţii specifice contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale nu se datorează pentru:
a) veniturile care nu au la bază un contract individual de muncă;
b) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat sau Fondul naţional unic…

ART. 214 - Stabilirea şi plata contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, prevăzute la art. 209, au obligaţia de a calcula contribuţia de asigurare la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
(2) Contribuţia calculată potrivit alin. (1) se plăteşte până…

ART. 215 - Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
(1) Persoanele prevăzute la art. 209 sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1).
(2) În cazul în care au…


SECŢIUNEA 1 - Contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene

ART. 216 - Contribuţiile sociale obligatorii datorate în România
(1) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene…