Codul Fiscal 2017 actualizat

(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153, datorează, după caz, contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
b) venituri din pensii, definite conform art. 99;
c) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

***
Modificare introdusă de Legea nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în M. Of. nr. 584 din 21 iulie 2017 
e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
f) venituri din investiţii, definite conform art. 91;
g) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
h) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117;
i) indemnizaţii de şomaj;
j) indemnizaţii pentru creşterea copilului;
k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
l) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.
(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.

CAP. III - Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (art. 153 - art. 183)