Codul Fiscal 2024 actualizat

Luând în considerare modificările legislative în domeniu care implică din partea contribuabililor conformarea la noile cerinţe de raportare şi îndeplinire a obligaţiilor declarative instituite pentru stabilirea obligaţiilor fiscale, precum şi pentru distribuirea unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii,
    în scopul evitării riscului neconformării de către anumite categorii de contribuabili care au obligaţia să completeze şi să depună, până la data de 15 martie 2019, formularul „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ şi formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“,
    având în vedere numărul mare de contribuabili care accesează portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ţinând cont de faptul că de la începutul anului 2019 numărul utilizatorilor spaţiului privat virtual (SPV) a crescut cu peste 800.000, din care 97% sunt persoane fizice, ca urmare a introducerii obligativităţii depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice numai prin mijloace electronice, în scopul evitării blocării sistemului electronic şi, implicit, a imposibilităţii de depunere a declaraţiilor în termenul legal,
    pentru evitarea unor blocaje în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor declarative ale contribuabililor persoane fizice, ţinând cont de faptul că, începând cu anul 2019, Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se depune numai în format electronic, ceea ce presupune înregistrarea contribuabililor în spaţiul privat virtual,
    ţinând cont de situaţia obiectivă creată de reglementarea la nivel de ordonanţă de urgenţă a termenului de depunere a declaraţiei şi de faptul că prorogarea acestui termen nu se poate realiza decât printr-un act normativ de acelaşi nivel,
    având în vedere că măsura prorogării, pentru anul 2019, trebuie să fie adoptată anterior expirării perioadei până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile declarative şi de plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale,
    se impune prorogarea termenului până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile declarative şi de plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale.
    Ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative, în sensul că:
    - neintroducerea prorogării termenului până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile declarative şi de plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale ar putea genera dificultăţi în ceea ce priveşte îndeplinirea acestor obligaţii fiscale şi ar putea creşte riscul neconformării de către contribuabilii care au obligaţia să completeze şi să depună, până la data de 15 martie 2019, formularul „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“;
    – neintroducerea prorogării termenului până la care se depun formularul „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ şi formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“ ar conduce la diminuarea fondurilor atrase de entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi de unităţile de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii,

    în considerarea faptului că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei rezolvare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    (1) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în situaţiile reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
    (2) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“, în situaţiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
    (3) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situaţiile reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
    (4) În anul 2019, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 151 alin. (24) din Codul fiscal se prorogă până la data de 16 august 2019 inclusiv.
    (5) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut la art. 133 alin. (15) lit. a) din Codul fiscal pentru acordarea bonificaţiei se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea

    Bucureşti, 12 martie 2019.
    Nr. 15.
    ----