Codul Fiscal 2023 actualizat

Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea:
- reducerii numărului de declaraţii depuse la organul fiscal de către persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi economice, ca măsură fiscală prevăzută în Programul de Guvernare 2018-2020 aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului;
– revizuirii sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din activităţi economice de persoanele fizice, prin eliminarea plăţilor anticipate şi instituirea unui singur termen de plată pentru a răspunde exigenţelor privind administrarea eficientă a sistemului fiscal;
– eliminării dificultăţilor apărute în procesul de gestionare a deciziilor de impunere emise pentru persoanele fizice;
– simplificării birocraţiei prin reducerea numărului de declaraţii depuse de persoanele fizice, prin comasarea unor formulare şi diminuarea costurilor administrative legate de procesarea declaraţiilor;
– stabilirii contribuţiilor sociale obligatorii pentru unele categorii de persoane fizice care obţin venituri din activităţi ce nu au un caracter de continuitate;
– încurajării contribuabililor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice să îşi declare în mod transparent obligaţiile fiscale, în scopul îmbunătăţirii conformării;
– simplificării modului de stabilire a impozitului pe venit, atât pentru contribuabil, cât şi pentru A.N.A.F., prin neemiterea deciziilor de impunere pentru plăţile anticipate şi cunoaşterii de către contribuabil a obligaţiilor de plată, fără intervenţia organului fiscal;
– dobândirii calităţii de asigurat de la termenul de depunere a declaraţiei unice sau de la data depunerii acesteia, după caz;
– încadrării ca plătitor CAS şi CASS în funcţie de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent;
– punerii în concordanţă cu noile reglementări din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi pentru respectarea dreptului persoanelor asigurate care realizează venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în funcţie de termenul de depunere a declaraţiilor şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate;
– asigurării măsurilor de protecţie socială pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap prin corelarea prevederilor din actele normative în baza cărora se acordă beneficii de asistenţă socială bazate pe evaluarea veniturilor cu cele care stabilesc prestaţiile sociale acordate persoanelor cu handicap, astfel încât familiile celor aproximativ 50.000 de copii cu handicap să nu fie private de accesul la ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei,

întrucât neadoptarea mecanismului de calcul, declarare şi plată a contribuţiilor sociale până la data de 25 martie 2018 ar conduce la întreruperea calităţii de asigurat în sistemele sociale de pensii şi sănătate, aspect ce ar putea afecta accesul persoanelor fizice vizate la prestaţiile sociale suportate de aceste sisteme, respectiv la dreptul la pensie sau la dreptul la servicii medicale şi medicamente, cu consecinţe negative asupra stării de sănătate a acestora,
întrucât nepromovarea noului mecanism privind determinarea, declararea şi plata impozitului aferent veniturilor realizate de persoanele fizice din activităţi independente, agricultură, silvicultură, piscicultură, cedarea folosinţei bunurilor, până la data de 25 martie 2018, care este primul termen de plată pentru efectuarea plăţilor anticipate cu titlu de impozit ar conduce la efectuarea unor plăţi nedatorate din perspectiva noilor reglementări,
întrucât necorelarea prevederilor din actele normative în baza cărora se acordă beneficii de asistenţă socială bazate pe evaluarea veniturilor cu cele care stabilesc prestaţiile sociale acordate persoanelor cu handicap ar conduce la creşterea riscului de excluziune socială a familiilor care au copii cu handicap în întreţinere,
în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. I
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 60 punctul 1, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
"a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;"

2. La articolul 61, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
"a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70;"

3. La articolul 64, alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
"a^1) drepturi de proprietate intelectuală;"

4. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 67
(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente."

5. La articolul 67, alineatul (3) se abrogă.
6. Articolul 67^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 67^1
Definirea veniturilor din România din activităţi independente
Veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate."

7. La articolul 68, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 68
(1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepţia situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 69."

8. La articolul 68, alineatul (5), litera l) se abrogă.
9. La articolul 69, alineatele (1), (2), (5), (6) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 69
(1) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale definite la art. 67 alin. (2), venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii.
(2) Ministerul Finanţelor Publice elaborează nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în conformitate cu activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică. Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii:
a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica, precum şi a coeficienţilor de corecţie stabiliţi prin consultarea consiliilor judeţene/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
...............................................................................................
(5) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate care generează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale, definite la art. 67 alin. (2), pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se reduce proporţional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea respectivă.
(6) Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale, definite la art. 67 alin. (2), venitul net din aceste activităţi se stabileşte de către contribuabil prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.
...............................................................................................
(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal. Această categorie de contribuabili are obligaţia să completeze corespunzător şi să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului."

10. La articolul 69, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:
"(10) Contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit de la alin. (4) în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea normelor anuale de venit se realizează de către contribuabil prin aplicarea coeficienţilor de corecţie publicaţi de către Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti, asupra normelor anuale de venit.
(11) Procedura de ajustare a normei de venit, pentru determinarea venitului net anual, se stabileşte prin norme."

11. După articolul 69 se introduc trei noi articole, articolele 69^1-69^3, cu următorul cuprins:
"ART. 69^1
Opţiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe baza datelor din contabilitate
(1) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68.
(2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.
(3) Începând cu anul 2019, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.
ART. 69^2
Stabilirea impozitului pentru veniturile din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit
(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia stabilirii impozitului anual datorat, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.
(2) Plata impozitului anual datorat determinat potrivit prevederilor alin. (1) se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
ART. 69^3
Impozitarea venitului net anual din activităţi independente
Venitul net anual din activităţi independente determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate se impozitează potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil."

12. După articolul 69^3 se introduce un nou capitol, capitolul II^1 „Venituri din drepturi de proprietate intelectuală“.
13. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 70
Definirea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală
Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea."

14. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 71
Definirea veniturilor din România din drepturi de proprietate intelectuală
Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obţinute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România."

15. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 72
Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă
(1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.
(2) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se determină de către plătitorii venitului, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.
(3) În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la alin. (2).
(4) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net şi se reţine la sursă, de către plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2), la momentul plăţii veniturilor.
(5) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
(6) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2) nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi plăţii impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către asocierile fără personalitate juridică, precum şi către entităţi cu personalitate juridică, care organizează şi conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.
(7) Contribuabilii nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.
(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (4) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.
(9) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (8) revine organului fiscal competent.
(10) Prin excepţie de la alin. (8) şi (9), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat la momentul plăţii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, de către plătitorii de astfel venituri, până la termenul de plată al impozitului.
(11) Opţiunea prevăzută la alin. (10) se exercită în scris de către contribuabil şi se aplică la momentul plăţii impozitului de către plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Opţiunea rămâne valabilă pe perioada derulării contractului încheiat între părţi, începând cu luna exercitării opţiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutivi.
(12) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8) şi (9) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."

16. După articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 72^1, cu următorul cuprins:
"ART. 72^1
Stabilirea venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală
(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, primit de la alţi plătitori decât cei prevăzuţi la art. 72 alin. (2), se stabileşte de contribuabili prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
(2) În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la alin. (1).
(3) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală.
(4) Obligaţiile declarative sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activităţi independente determinate în sistem real."

17. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 73
Opţiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe baza datelor din contabilitate
(1) Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68.
(2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.
(3) Începând cu anul 2019, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.
(4) Obligaţiile declarative şi regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activităţi independente determinate în sistem real."

18. Articolul 74 se abrogă.
19. Articolul 75 se abrogă.
20. La articolul 79, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal competent.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."

21. La articolul 79, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei reprezentând până la 2% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, de către angajator/plătitor, până la termenul de plată al impozitului.
(5) Opţiunea de la alin. (4) se exercită în scris de către contribuabil şi se aplică începând cu impozitul datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii următoare celei în care contribuabilul a depus cererea la angajator/plătitor. Opţiunea rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi."

22. La articolul 85, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare a veniturilor, a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. În cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului venituri definite potrivit art. 83 alin. (3), au obligaţia completării şi depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. II, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, pentru anul fiscal în curs."

23. La articolul 85, alineatul (5) se abrogă.
24. La articolul 85, alineatele (6), (8) şi (8^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(6) Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza datelor din declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.
...............................................................................................
(8) Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 15 martie inclusiv a anului fiscal următor celui de realizare a venitului.
(8^1) În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi îşi va recalcula impozitul anual datorat."

25. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 86
Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real
(1) Contribuabilii care realizează veniturile definite la art. 83 alin. (3) au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, iar în cazul în care îşi exprimă această opţiune, au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală.
(2) Opţiunea se exercită pentru fiecare an fiscal, prin completarea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru anul în curs şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare a veniturilor. În cazul în care contribuabilii încep să realizeze, în cursul anului, venituri definite potrivit art. 83 alin. (3), opţiunea se exercită pentru anul fiscal în curs, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, prin completarea şi depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(3) Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 15 martie inclusiv a anului fiscal următor celui de realizare a venitului.
(4) În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului, contribuabilul va notifica organului fiscal competent prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, şi îşi va recalcula impozitul anual.
(5) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(6) Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, impozitul fiind final.
(7) Impozitul anual datorat se plăteşte integral la bugetul de stat."

26. La articolul 87, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 87
(1) În cazul în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la art. 83 alin. (4) realizează venituri din închirierea unui număr mai mare de 5 camere, aceştia sunt obligaţi să notifice organului fiscal competent evenimentul, respectiv depăşirea numărului de 5 camere de închiriat, prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, conform prevederilor art. 85, contribuabilul va recalcula norma de venit şi impozitul anual datorat.
...............................................................................................
(3) Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabileşte în sistem real, potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Contribuabilii respectivi sunt obligaţi să completeze şi să depună la organul fiscal competent declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, pentru veniturile aferente perioadei rămase până la sfârşitul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada rămasă sunt cele prevăzute la art. 86 alin. (4)-(7)."

27. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 88
Impozitarea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor determinat în sistem real
Venitul net anual din cedarea folosinţei bunurilor, determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate potrivit prevederilor art. 68, se impozitează potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil."

28. La articolul 96, alineatul (2), partea introductivă şi literele b) şi c) ale alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Câştigul net anual/Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă potrivit prevederilor art. 122.
(3) Intermediarii, societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, care efectuează tranzacţiile prevăzute la art. 94 şi 95, au următoarele obligaţii:
...............................................................................................
b) transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul câştigurilor/pierderilor, în formă scrisă, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;
c) să depună anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaraţie informativă privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil."

29. La articolul 102, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal competent."

30. La articolul 106, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, contribuabilul stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi."

31. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 107
Calculul şi plata impozitului pe veniturile din activităţi agricole
(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de către contribuabil prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 103 alin. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual, pentru veniturile anului în curs, declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, până la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare a venitului.
(3) Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite vor opta pentru stabilirea localităţii/judeţului sau localităţilor/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2). Opţiunea se exercită prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(4) Declaraţia prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. 105.
(5) În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii, în cadrul aceluiaşi termen.
(6) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură au obligaţia să determine venitul net anual impozabil/pierderea netă anuală la nivelul fiecărei surse de venit din cadrul categoriei, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul este final.
(7) Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(8) Reprezentantul desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice optează pentru stabilirea localităţii/judeţului sau localităţilor/ judeţelor unde va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) prin declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, la termenul prevăzut la alin. (5)."

32. La articolul 110, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă sau on-line, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul datorat potrivit prevederilor alin. (2) se determină şi se reţine la sursă la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar."

33. La articolul 110, alineatele (7)-(13) se abrogă.
34. La articolul 116 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) a alineatului (2), alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 116
(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1), precum şi cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra:
a) venitului brut, în cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l);
(...)
(4) Impozitul reprezintă impozit final.
(5) Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului."

35. La articolul 116, alineatul (6) se abrogă.
36. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 118
Stabilirea venitului net anual impozabil
(1) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. c) şi f), contribuabilul stabileşte venitul net anual impozabil pe fiecare sursă din categoriile de venituri respective, prin deducerea din venitul net anual, a pierderilor fiscale reportate.
(2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a) şi a^1), la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabileşte:
a) venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate;
b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuţia de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale obligatorii.
(3) Veniturile din categoriile prevăzute la art. 61 lit. a), a^1), c) şi f), ce se realizează într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se consideră venit anual.
(4) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinată în sistem real, se reportează şi se compensează de către contribuabil cu venituri obţinute din aceeaşi sursă de venit din următorii 7 ani fiscali consecutivi.
(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:
a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi;
b) dreptul la report este personal şi netransmisibil;
c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în cazul veniturilor din activităţi agricole definite la art. 103 alin. (1), pentru care sunt stabilite norme de venit, precum şi pentru tipurile de venituri prevăzute expres pentru categoriile de venituri pentru care impozitul este final.
(7) Pierderile din categoriile de venituri prevăzute la art. 61 lit. a), a^1), c) şi f) provenind din străinătate se reportează şi se compensează de către contribuabil cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali consecutivi."

37. La articolul 119, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 119
(1) Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar se determină de contribuabil ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni.
(2) Pierderea netă anuală din operaţiuni prevăzute la art. 91 lit. c) şi d) stabilită prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se recuperează din câştigurile nete anuale obţinute în următorii 7 ani fiscali consecutivi.
................................................................................................
(4) Pierderile nete anuale provenind din străinătate se reportează şi se compensează de către contribuabil cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali."

38. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 120
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate
(1) Contribuabilii care desfăşoară activitate, în cursul anului fiscal, în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, sunt obligaţi să depună la organul fiscal competent declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, indiferent dacă în anul fiscal anterior au înregistrat pierderi, până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an. Fac excepţie contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se reţine la sursă.
(2) Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligaţi să depună declaraţia prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac excepţie contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursă.
(3) Asociaţiile fără personalitate juridică care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligate să depună la organul fiscal competent Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, pentru venitul estimat a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
(4) Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum şi cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice completată corespunzător, în termenul prevăzut la alin. (1).
(5) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
(6) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, au obligaţia să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi.
(7) În situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 84 alin. (2) şi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, venitul este recalculat de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi a documentelor justificative. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(8) Contribuabilii/asociaţiile fără personalitate juridică care încep o activitate în luna decembrie depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului."

39. După articolul 120 se introduce un nou articol, articolul 120^1, cu următorul cuprins:
"ART. 120^1
Determinarea şi plata impozitului pe venitul anual estimat
(1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 120 au obligaţia estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare a venitului.
(2) Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul contribuabililor care realizează venituri pentru care impozitul se reţine la sursă."

40. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 121
Bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat
(1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat se acordă o bonificaţie. Nivelul bonificaţiei şi termenele de plată cu anticipaţie se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.
(2) Bonificaţia prevăzută la alin. (1) se acordă şi în cazul în care la definitivarea impozitului prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice se constată că au fost achitate toate obligaţiile fiscale datorate pentru anul precedent până la termenele stabilite potrivit la alin. (1).
(3) Bonificaţia se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea bonificaţiei. Valoarea bonificaţiei se stabileşte de către contribuabil şi se înscrie în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare.
(4) Valoarea bonificaţiei nu intră în baza de calcul al impozitului pe venit.
(5) În cazul în care, ulterior depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilul corectează impozitul pe venitul anual estimat în sensul majorării acestuia, beneficiază de bonificaţie pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv pentru sumele estimate suplimentar, dacă acestea sunt stinse potrivit alin. (1).
(6) În cazul în care, ulterior depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, contribuabilul corectează impozitul pe venitul anual estimat în sensul diminuării acestuia, pentru sumele achitate în plus se aplică în mod corespunzător prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

41. Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 122
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate
(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se completează pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.
(2) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale se completează şi de către contribuabilii cărora le sunt aplicabile prevederile de la art. 72^1, art. 84 alin. (3) şi art. 116.
(3) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii se completează şi se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale potrivit prevederilor cap. V - Venituri din investiţii.
(4) Nu se depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I, pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe bază de normă de venit, cu excepţia celor care au depus declaraţia prevăzută la art. 120;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 72;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 84 alin. (8);
d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţiile specifice;
e) venituri din investiţii, a căror impunere este finală;
f) venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
g) venituri din pensii;
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
i) venituri din alte surse, cu excepţia celor prevăzute la art. 116.
(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."

42. Articolul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 123
Stabilirea şi plata impozitului anual datorat
(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:
a) venitul net anual impozabil determinat potrivit art. 118;
b) câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.
(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care determinarea venitului net anual se efectuează prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.
(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sumă reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 şi 119, după caz, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.
(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 72, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I Date privind veniturile realizate şi contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 72^1, pot dispune asupra destinaţiei unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sumă reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul anual, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.
(5) Organul fiscal competent are obligaţia calculării şi plăţii sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat.
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1)-(5) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului."

43. La articolul 130, alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) Contribuabilii care obţin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligaţia să le declare în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, precum şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, în cadrul aceluiaşi termen, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri."

44. La articolul 130, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
45. La articolul 131, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit şi care, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus în celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în România. Acest venit se declară în România şi se înscrie în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
...............................................................................................
(4) Creditul fiscal se stabileşte de către contribuabil la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate. În situaţia în care contribuabilul în cauză obţine venituri din străinătate din mai multe state, creditul fiscal admis a fi dedus din impozitul datorat în România se va calcula, potrivit procedurii prevăzute la alin. (3), pentru fiecare ţară şi pe fiecare natură de venit. Creditul se stabileşte din impozitul pe venit calculat pentru anul în care impozitul a fost plătit statului străin, dacă există documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor legale, care atestă plata impozitului în străinătate."

46. La articolul 131, alineatul (5) se abrogă.
47. La articolul 132, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor şi a plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate."

48. La articolul 133, după alineatul (12) se introduc şapte noi alineate, alineatele (13)-(19), cu următorul cuprins:
"(13) Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplică următoarele reguli:
a) contribuabilii care aveau obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, din România şi din străinătate, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122, respectiv art. 130, până la data de 15 iulie 2018 inclusiv;
b) organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere pe baza declaraţiei prevăzute la art. 122, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului. La stabilirea venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil vor fi avute în vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit, precum şi metodele de evitare a dublei impuneri, după caz.
(14) Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplică următoarele reguli:
a) prin excepţie de la prevederile art. 120, termenul de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice este de până la data de 15 iulie 2018 inclusiv;
b) calculul impozitului pe venitul estimat prevăzut la art. 120^1 se efectuează de contribuabili în cadrul aceluiaşi termen.
(15) În anul 2018 se acordă următoarele bonificaţii:
a) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual plătit;
b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat plătit.
(16) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (15) sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificaţii.
(17) Prevederile art. 121 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător.
(18) Contribuabilii au obligaţia de determinare a venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil/pierderii nete anuale, de efectuare a calculului şi de plată a impozitului anual datorat, pentru veniturile realizate din România şi din străinătate, pe fiecare sursă de venit, potrivit prevederilor în vigoare în anul fiscal 2018.
(19) La stabilirea venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil vor fi avute în vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit, precum şi metodele de evitare a dublei impuneri, după caz."

49. La articolul 137 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
"b^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 70, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 72 alin. (3);"

50. Articolul 148 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 148
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1)
(1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale, dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.
(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, se efectuează prin cumularea veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit din activităţi independente determinate potrivit art. 68 şi 69, precum şi a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală determinate potrivit art. 72 şi 73, care se estimează a se realiza în anul curent.
(3) Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul prevăzut la alin. (2) pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul curent, în condiţiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară.
(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1), o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120."

51. Articolul 150 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 150
Excepţii specifice privind veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1)
(1) Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1).
(2) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b^1)."

52. Articolul 151 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 151
Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1)
(1) Contribuţia de asigurări sociale se calculează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 148 alin. (1) şi (3) prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei anuale de calcul menţionate la art. 148 alin. (4).
(2) Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală prevăzuţi la art. 72 alin. (2) stabilesc contribuţia de asigurări sociale datorată de către beneficiarul venitului prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul menţionate la art. 148 alin. (4).
(3) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1), cu excepţia celor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reţine la sursă de către plătitorul de venit, depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 120, până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia datorată.
(4) În vederea stabilirii contribuţiei datorate pentru anul 2018, termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 şi 122 este până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.
(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească contribuţia de asigurări sociale şi să depună declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1). Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între părţi se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei prin reţinere la sursă, precum şi venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în curs. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente venitului ales precizat în contract. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale sunt prevăzuţi la art. 72 alin. (2).
(6) În situaţia în care veniturile prevăzute la alin. (5) sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, contribuabilul desemnează prin contractul încheiat între părţi plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară şi care are obligaţia să calculeze, să reţină şi să plătească contribuţia şi stabileşte venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în curs. Plătitorul de venit desemnat depune declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente venitului ales precizat în contract. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale sunt prevăzuţi la art. 72 alin. (2).
(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia. În situaţia în care venitul cumulat din aceste surse este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1), la termenele şi în condiţiile stabilite.
(8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (5) şi (6) nu depun declaraţia prevăzută la alin. (3).
(9) Dacă persoanele fizice prevăzute la alin. (5) şi (6), pentru care plătitorii de venit au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale, realizează şi venituri din activităţi independente, pentru aceste venituri nu depun declaraţia prevăzută la alin. (3).
(10) Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfăşoare o activitate independentă şi/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului fiscal, sunt obligaţi să depună declaraţia prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului şi să declare venitul ales pentru care datorează contribuţia. Salariul minim brut pe ţară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declaraţiei. Fac excepţie contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale.
(11) Contribuabilii prevăzuţi la art. 148 alin. (1) care încep o activitate în luna decembrie depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(12) Persoanele fizice care datorează contribuţia şi care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei potrivit art. 150, cele care intră în suspendare temporară a activităţii sau îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia prevăzută la alin. (3) şi îşi recalculează contribuţia datorată şi declarată pentru anul în curs.
(13) Recalcularea contribuţiei se efectuează, după cum urmează:
a) modificarea plafonului anual prevăzut la art. 148 alin. (2) corespunzător numărului de luni de activitate;
b) încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul prevăzut la art. 148 alin. (2) recalculat potrivit lit. a);
c) rectificarea venitului ales care nu poate fi mai mic decât plafonul prevăzut la lit. a);
d) determinarea contribuţiei datorate recalculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra venitului ales prevăzut la lit. c).
(14) În situaţia în care venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul determinat la alin. (13) lit. a) nu se datorează contribuţia de asigurări sociale.
(15) Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile şi nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la art. 148 alin. (1) îşi pot modifica contribuţia datorată prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (3), oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122.
(16) Contribuţia datorată se evidenţiază în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(17) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 120, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale şi au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale. În declaraţie se completează venitul ales, care trebuie să fie cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară.
(18) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, nu datorează contribuţia de asigurări sociale, cu excepţia celor care au optat pentru plata contribuţiei potrivit art. 148 alin. (3). În acest caz contribuţia plătită nu se restituie, aceasta fiind valorificată la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei, potrivit legii.
(19) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 constituie titlu de creanţă fiscală în sensul Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(20) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.
(21) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (5) şi (6) au obligaţia calculării contribuţiei potrivit alin. (2), reţinerii şi plăţii acesteia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.
(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1) şi (3) pot efectua plăţi reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată. Prevederile art. 121 şi art. 133 alin. (15) şi (16) se aplică în mod corespunzător.
(23) Bonificaţia acordată la plata contribuţiei de asigurări sociale potrivit alin. (22), evidenţiată distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat.
(24) Organul fiscal central transmite până la data de 31 martie a fiecărui an, în sistem informatic, unităţilor Trezoreriei Statului un fişier care cuprinde valoarea bonificaţiei acordate potrivit alin. (22) şi (23). Acest fişier cuprinde data plăţii, care reprezintă data depunerii declaraţiei unice. Pe baza acestui fişier se debitează automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului şi se creditează contul de venituri al Bugetului de asigurări sociale codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului. Documentul justificativ pe baza căruia se realizează fişierul îl reprezintă declaraţia unică prevăzută la alin. (3).
(25) Organul fiscal central transmite în sistem informatic Casei Naţionale de Pensii Publice informaţiile înscrise în declaraţia prevăzută la alin. (3) necesare, potrivit legii, stabilirii, în sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat şi a punctajului lunar, în vederea acordării prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţiile necesare, precum şi procedura de transmitere a acestora se stabileşte prin protocol încheiat între ANAF şi Casa Naţională de Pensii Publice.
(26) Verificarea modului de determinare a valorii bonificaţiei prevăzute la alin. (22) se realizează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

53. La articolul 154 alineatul (1), partea introductivă, literele a), h) şi i) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 154
(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:
a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, pentru aceste venituri datorează contribuţie;
...............................................................................................
h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum şi pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;
i) persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum şi cele care se află în concedii medicale acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru indemnizaţiile aferente certificatelor medicale;
...............................................................................................
(2) Persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-p) dacă realizează veniturile prevăzute la art. 155, pentru acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, conform regulilor specifice fiecărei categorii de venituri."

54. La articolul 154 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
"h^1) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;"

55. Articolul 155 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 155
Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România şi din afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:
a) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76;
b) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
g) venituri din investiţii, definite conform art. 91;
h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.
(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60."

56. Articolul 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 170
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)
(1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.
(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), după cum urmează:
a) venitul net sau norma de venit din activităţi independente, stabilite potrivit art. 68 şi 69 după caz;
b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevăzute la art. 72 şi 72^1, precum şi venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat potrivit prevederilor art. 73;
c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, determinat potrivit prevederilor art. 125 alin. (8) şi (9);
d) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, stabilite potrivit art. 84-87;
e) venitul şi/sau câştigul din investiţii, stabilit conform art. 94-97. În cazul veniturilor din dividende şi din dobânzi se iau în calcul sumele încasate;
f) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, stabilite potrivit art. 104-106;
g) venitul brut şi/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.
(3) La încadrarea în plafonul prevăzut la alin. (2) nu se iau în calcul veniturile neimpozabile, prevăzute la art. 93 şi 105.
(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120."

57. Articolul 174 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 174
Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)
(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 170 alin. (1) prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 asupra bazei anuale de calcul menţionate la art. 170 alin. (4).
(2) Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice stabilesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei de calcul menţionate la art. 170 alin. (4).
(3) Persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), cu excepţia celor pentru care plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2) stabilesc şi declară contribuţia, depun declaraţia prevăzută la art. 120, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.
(4) În vederea stabilirii contribuţiei datorate pentru anul 2018, termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 şi 122 este până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.
(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinut de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi să depună declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1). Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între părţi se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei prin reţinere la sursă, în anul în curs. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei anuale datorate. Plătitorii de venit din drepturi de proprietate intelectuală care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzuţi la art. 72 alin. (2).
(6) În situaţia în care, veniturile prevăzute la alin. (5) sunt realizate din mai multe surse şi/sau categorii de venituri, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, contribuabilul desemnează, prin contractul încheiat între părţi, plătitorul de venit care are obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei şi de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară. Plătitorul de venit desemnat depune declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei datorate. Plătitorii de venit din drepturi de proprietate intelectuală care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzuţi la art. 72 alin. (2).
(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă estimat a se realiza pe fiecare sursă şi/sau categorie de venit, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, dar venitul net cumulat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară. În această situaţie, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (3), la termenele şi în condiţiile stabilite.
(8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (5) şi (6) nu depun declaraţia prevăzută la alin. (3).
(9) Persoanele fizice prevăzute la alin. (5) şi (6), pentru care plătitorii de venit au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, care realizează şi alte venituri de natura celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) şi d)-h), pentru aceste venituri nu depun declaraţia prevăzută la alin. (3) şi nici declaraţia prevăzută la art. 122.
(10) Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să desfăşoare activitate şi/sau să realizeze venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b)-h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă, estimat a se realiza pentru anul curent este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului fiscal, sunt obligate să depună declaraţia prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe ţară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declaraţiei.
(11) Contribuabilii prevăzuţi la art. 170 alin. (1) care încep o activitate în luna decembrie depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(12) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum şi cele care îşi încetează activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia prevăzută la alin. (3) şi îşi recalculează contribuţia datorată şi declarată pentru anul în curs.
(13) Recalcularea contribuţiei se efectuează, astfel:
a) modificarea plafonului anual prevăzut la art. 148 alin. (2) corespunzător numărului de luni de activitate;
b) rectificarea bazei anuale de calcul raportată la numărul lunilor de activitate;
c) încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) recalculat potrivit lit. a);
d) determinarea contribuţiei datorate, recalculată prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei de calcul determinate la lit. b).
(14) În situaţia în care venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul determinat la alin. (13) lit. a) nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
(15) Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile şi nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (1) îşi pot modifica contribuţia datorată prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (3), oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122.
(16) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată se evidenţiază în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(17) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 12 salarii minime pe ţară şi au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin. (1) realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat şi nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1), acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe ţară şi depun declaraţia prevăzută la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(19) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 constituie titlu de creanţă fiscală în sensul Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(20) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.
(21) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (5) şi (6) au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.
(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) pot efectua plăţi reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată. Prevederile art. 121 şi art. 133 alin. (15) şi (16) se aplică în mod corespunzător."

58. Titlul secţiunii a 10-a a capitolului III al titlului V „Contribuţii sociale obligatorii“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
" SECŢIUNEA a 10-a

Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2), precum şi în cazul celor care nu realizează venituri"

59. Articolul 180 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 180
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2), precum şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri
(1) Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuţiei:
a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 lit. b)-h), sub nivelul plafonului minim prevăzut la art. 170 alin. (2);
b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1).
(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
a) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) până la împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii acesteia; sau
b) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare la data depunerii declaraţiei, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune declaraţia.
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, indiferent de data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3)."

60. Articolul 181 se abrogă.
61. Articolul 182 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 182
Plata contribuţiei
Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia."

62. Articolul 183 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 183
Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Persoanele prevăzute la art. 180, care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) şi îşi recalculează obligaţia de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul în curs."

63. La articolul 223 alineatul (1), litera n) se abrogă.
64. La articolul 223 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
"i) venituri obţinute la jocurile de noroc practicate în România, definite la art. 108 alin. (3)."

65. La articolul 224 alineatul (4), litera a) se abrogă.
66. La articolul 230 alineatul (5), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"e) să transmită în formă scrisă către fiecare contribuabil persoană fizică nerezidentă informaţiile privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;
f) să depună anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaraţie informativă privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil."

67. La articolul 231, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 231
(1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat."

 

ART. II
(1) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2018, inclusiv, şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică următoarele reguli:
a) contribuabilii au obligaţia efectuării calculului venitului net aferent anului 2018, stabilit pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau în sistem real, a determinării şi a plăţii impozitului pentru veniturile aferente anului 2018, până la data de 15 martie 2019 inclusiv;
b) plăţile anticipate reţinute la sursă pentru drepturile de proprietate intelectuală vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual de plată pentru anul 2018;

(2) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, obligaţiile privind calcularea, reţinerea la sursă, virarea şi declararea impozitului sunt cele prevăzute la art. 72 şi art. 72^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2018 inclusiv şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică următoarele reguli:
a) obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului, cu excepţia declaraţiei privind venitul realizat care va fi înlocuită cu declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
b) contribuabilii au obligaţia efectuării determinării şi plăţii impozitului datorat pentru fiecare venit brut primit în perioada respectivă, de la un organizator/plătitor de venituri din jocuri de noroc, până la data de 15 martie 2019 inclusiv.

(4) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, obligaţiile privind calcularea, reţinerea la sursă, virarea şi declararea impozitului sunt cele prevăzute la art. 110 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuţiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile, iar pentru regularizarea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sunt aplicabile reglementările legale în vigoare în respectiva perioadă.
(6) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care contribuţia de asigurări sociale şi, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate, se reţin la sursă de către plătitorul de venit, acesta are obligaţia ca până la data de 15 martie 2019 inclusiv să stabilească, să reţină, să plătească şi să declare contribuţiile anuale datorate de beneficiarul de venit pentru anul 2018.
(7) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (6) ale căror contracte au încetat în cursul anului 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar veniturile realizate sunt singurele venituri obţinute în anul în curs, şi care datorează contribuţii sociale obligatorii potrivit titlului V din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat şi completat prin art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.
(8) În anul 2018, contribuabilii persoane fizice nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul 2017, dacă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au depus la organul fiscal declaraţia privind veniturile realizate din România - formular 200 sau declaraţia privind veniturile realizate din străinătate - formular 201. În cazul în care, pentru veniturile realizate în anul 2017, se depune şi declaraţia unică prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal utilizează pentru definitivarea anului 2017 datele declarate în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(9) Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit - formular 220, declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit - formular 221, declaraţia privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate - formular 600, depuse la organul fiscal competent în anul 2018, pentru anul curent, vor fi înlocuite cu declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, ce se va depune până la 15 iulie 2018.
(10) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care au depus până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă declaraţia pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare - formular 604 şi care îşi menţin în continuare opţiunea exercitată nu depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(11) În cazul în care persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu îşi menţin opţiunea exercitată prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (9) depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(12) În anul 2018 declaraţia prevăzută la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se poate depune şi pe suport hârtie, la sediul organului fiscal competent.
(13) Pentru stabilirea contribuţiilor sociale obligatorii aferente veniturilor realizate în anul 2017, organul fiscal utilizează datele declarate în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, depusă până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.“

ART. III
După alineatul (1) al articolului 103 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
"(1^1) Organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central acordă asistenţă în vederea completării şi/sau depunerii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are sediul organul fiscal local şi nu există o unitate teritorială a A.N.A.F. Declaraţia astfel completată se transmite organului fiscal central competent în administrarea contribuabilului, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, fie de contribuabil, fie de organul fiscal local.
(1^2) Procedura de acordare a asistenţei realizată de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central şi de transmitere a declaraţiei unice potrivit alin. (1^1) se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice."


ART. IV
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3 alineatul (1), literele a), e), f) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) asigurat - persoana fizică pentru care angajatorul/entitatea asimilată angajatorului este obligat/ă să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale, persoana fizică care realizează venituri din activităţi independente sau drepturi de proprietate intelectuală şi care, pe baza declaraţiei individuale de asigurare, datorează contribuţia de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoana fizică ce achită contribuţia de asigurări sociale pe baza contractului de asigurare socială, potrivit prezentei legi;
...............................................................................................
e) declaraţie individuală de asigurare - declaraţia fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente sau din drepturi de proprietate intelectuală pentru care există obligaţia depunerii acesteia şi care constituie documentul pe baza căruia se stabileşte, în sistemul public de pensii, stagiul de cotizare şi punctajul lunar, anual şi mediu anual;
f) declaraţie nominală de asigurare - declaraţia fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele prevăzute la lit. e), care constituie documentul pe baza căruia se stabileşte stagiul de cotizare şi punctajul lunar, anual şi mediu anual;
...............................................................................................
p) stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;"

2. La articolul 6 alineatul (1), punctul IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
"IV. persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 7
(1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, precum şi asiguraţii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, alţii decât cei care depun declaraţie individuală de asigurare, denumite în continuare angajatori sau entităţi asimilate angajatorului, cât şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate să întocmească şi să depună, la organul fiscal central, declaraţia nominală de asigurare."

4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 11
(1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt asigurate în sistemul public de pensii pe baza declaraţiei individuale de asigurare, sau după caz pe baza declaraţiei nominale de asigurare, înregistrate la organul fiscal competent."

5. La articolul 27 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, cele care realizează venituri ca urmare a desfăşurării unor activităţi independente, precum şi cele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală;"

6. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 36
Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată."

7. La articolul 45, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 45
(1) În sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către asigurat şi, după caz, de către angajator."

8. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV care au depus declaraţia individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal se constată că venitul net/brut anual realizat la sfârşitul anului este mai mic decât 12 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată şi aceştia au plătit contribuţie de asigurări sociale, stagiul de cotizare se determină prin raportarea venitului la care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale la salariul minim brut pe ţară garantat în plată."

9. La articolul 96, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) În situaţia asiguraţilor care, în aceeaşi perioadă de timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de codul fiscal pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, dovedesc şi venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială, la determinarea punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare asigurate cumulate."

10. La articolul 107, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) care va avea următorul cuprins:
"(1^1) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV, care au depus declaraţia individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal, pe baza datelor comunicate de organul fiscal central, se constată diferenţe între venitul lunar asigurat utilizat la stabilirea punctajelor lunare avute în vedere la calculul pensiei şi cel ales de contribuabil în declaraţia individuală de asigurare, casa teritorială de pensii operează, din oficiu, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire care se emite până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul anterior."

11. La articolul 107, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) şi (1^1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor."

12. La articolul 118, alineatul (1^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1^2) În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora."

 

ART. V
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 222 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 222
(1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi:
a) toţi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară;
b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;
c) cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni;
d) persoanele din statele membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi anume desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu.
(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum şi în cazul celor prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declaraţiei, prevăzute la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care se încadrează în categoria celor care au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au efectuat plata contribuţiei la fond la termenele prevăzute în aceeaşi lege, sumele restante se recuperează de către
A.N.A.F. în condiţiile legii, inclusiv obligaţii fiscale accesorii datorate pentru creanţele fiscale.
(5) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează:
a) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau reşedinţă în România, precum şi în condiţiile art. 267 alin. (2)-(2^2), după caz;
b) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), odată cu pierderea dreptului de şedere în România, precum şi în condiţiile art. 267 alin. (2)-(2^2), după caz;
c) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), odată cu pierderea dreptului de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni, precum şi în condiţiile art. 267 alin. (2)-(2^2), după caz;
d) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d), odată cu pierderea calităţii de lucrător frontalier, precum şi în condiţiile art. 267 alin. (2) şi (2^2), după caz.
(6) Documentele justificative privind dobândirea calităţii de asigurat se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNAS."

2. La articolul 223, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2) cu următorul cuprins:
"(1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplică şi în cazul persoanelor care au început activitatea în baza raporturilor de muncă/serviciu, dacă acestea solicită serviciile cuprinse în pachetul de bază până la data depunerii de către plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

3. La articolul 224 alineatul (1), literele a), h) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore convenţionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti;
...............................................................................................
h) persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum şi cele care se află în concedii medicale acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
...............................................................................................
n) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum şi pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;"

4. La articolul 224, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
"(1^1) Persoanele care au dobândit calitatea de asigurat în baza art. 224 alin. (1) lit. c) nu pot avea la rândul lor coasiguraţi."

5. La articolul 267, alineatele (2) şi (2^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de muncă/serviciu. (2^1) Pentru categoriile de persoane asigurate fără plata contribuţiei prevăzute la art. 224 alin. (1), calitatea de asigurat încetează în termen de 1 lună de la data la care persoanele nu se mai încadrează în aceste categorii de asiguraţi."

6. La articolul 267, după alineatul (2^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^2)-(2^4), cu următorul cuprins:
"(2^2) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care au depus declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.
(2^3) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la expirarea a 12 luni de la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.
(2^4) După expirarea perioadelor prevăzute la alin. (2)-(2^3), pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat, sunt aplicabile prevederile art. 232."

7. La articolul 268, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Străinii beneficiari ai unei forme de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
a) de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
b) de la data depunerii declaraţiei, în cazul persoanelor fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum şi în cazul persoanelor prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

8. La articolul 312, literele a) şi b) se abrogă.
9. La articolul 313, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) cele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
b) cele prevăzute la lit. d), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei."

10. La articolul 322, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:
"(5) Pentru asiguraţii sistemului de asigurări sociale de sănătate, care au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, ANAF, după depunerea declaraţiilor fiscale, are obligaţia de a transmite CNAS informaţiile necesare în vederea acordării calităţii de asigurat.
(6) Instituţiile prevăzute la alin. (5) îşi acordă reciproc şi gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate. Structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora de către ANAF potrivit alin. (5), precum si procedura de acces la informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui ANAF şi al preşedintelui CNAS.
(7) Datele transmise în condiţiile alin. (5) produc efecte în ceea ce priveşte calitatea, respectiv categoria de asigurat, de la data înregistrării în Platforma informatică din asigurările de sănătate, cu excepţia persoanelor fizice prevăzute la art. 223 alin. (1^2) care au fost înregistrate de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu."

 

ART. VI
În anul 2018, persoanele fizice care realizează venituri din categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au calitatea de asigurat şi le sunt aplicabile prevederile art. 230 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la data termenului de depunere a declaraţiei, prevăzut la art. 174 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. VII
Alineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 8
(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."


ART. VIII
(1) Termenul de emitere a ordinului privind procedura prevăzută la art. 72, 79 şi 123 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat şi completat prin art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, este de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.
(2) Termenul de emitere a ordinului privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice, prevăzut la art. 122 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat şi completat prin art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, este de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.
(3) Termenul de emitere a ordinului privind aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizată de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central şi de transmitere a declaraţiei unice, prevăzut la art. 103 alin. (1^2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, este de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Termenul de emitere a ordinului comun al preşedintelui ANAF şi al preşedintelui CNAS privind Structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora de către ANAF, precum si procedura de acces la informaţiile referitoare la declararea/ achitarea contribuţiei, precum şi la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, prevăzut la art. 332 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

ART. IX
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prevederile art. IV intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Ministrul sănătăţii,
Sorina Pintea
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Paul Stănescu
p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Răzvan Teohari Vulcănescu

Bucureşti, 15 martie 2018.
Nr. 18.
----