Articole despre Codul Fiscal

Norma de venit: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

O.U.G nr. 8 din 23 martie 2016 privind unele masuri financiare în vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare


Pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, în perioada de programare 2007-2013, care nu s-au finalizat în perioada de implementare, respectiv 31 decembrie 2015, s-au semnat acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, până cel mai târziu la data de 30 iunie 2016, din sursele beneficiarilor.
    Având în vedere că nefinalizarea proiectelor poate conduce la restituirea către Comisia Europeană a sumelor deja decontate în cadrul proiectelor în perioada de eligibilitate a programului, respectiv până la data de 31 decembrie 2015, este necesară identificarea unor măsuri de sprijinire a beneficiarilor care au în implementare proiecte finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi care trebuie finalizate din surse ale beneficiarilor.
    Pentru 345 de proiecte finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013, impactul negativ al neadoptării măsurilor propuse are în vedere suma de 3,3 miliarde lei, respectiv pentru 6 proiecte finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu, suma de 60.527.267 lei.
    Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 358/2015, s-a modificat termenul de declarare a destinaţiei clădirii de la data de 29 februarie 2016 la data de 31 martie 2016, pentru contribuabilii care au în proprietate clădiri nerezidenţiale şi clădiri cu destinaţie mixtă, respectiv rezidenţială şi nerezidenţială. Termenul de declarare astfel modificat coincide cu termenul de plată a impozitului pe clădiri şi cu termenul până la care se acordă bonificaţia pentru plata anticipată a impozitului. În aceste condiţii, datorită suprapunerii celor două termene, de declarare şi de plată, nu există timp material pentru organele fiscale locale pentru emiterea până la data de 31 martie 2016 a deciziilor de impunere şi de prelucrare a declaraţiilor. Astfel, nu poate fi efectuată în termen plata impozitului pe clădiri, cu consecinţe privind pierderea bonificaţiei de plată anticipată şi chiar plata de penalităţi de întârziere, în cazul comunicării deciziei de impunere după data de 31 martie a.c.
    În vederea asigurării continuităţii serviciilor de transport feroviar public aferent pachetului minim social, precum şi a îndeplinirii obligaţiei de asigurare a stării tehnice şi de exploatare a infrastructurii feroviare, care să permită desfăşurarea transportului feroviar public în condiţii de siguranţă a circulaţiei,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 1
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) şi (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitare, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 400.000 mii lei.
    (2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru finanţarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de maximum 5 milioane euro pe proiect, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor acestora, pentru care au fost încheiate acte adiţionale cu termen de finalizare până cel târziu la data de 30 iunie 2016, în următoarele condiţii:
    a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;
    b) perioadă de rambursare: până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, a împrumutului, numai în cazul în care nu prezintă obligaţii de plată restante, respectiv rate şi dobânzi;
    c) limita de îndatorare: exceptat;
    d) la data depunerii documentaţiei de împrumut să nu aibă obligaţii de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului.
    (3) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se utilizează cu respectarea destinaţiilor prevăzute la alin. (2), pentru cheltuielile aflate în sarcina:
    a) unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale fie semnatare ale contractelor de finanţare nerambursabile, fie obligate la cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în baza prevederilor contractelor de finanţare, a acordurilor de parteneriat şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local;
    b) instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local;
    c) spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
    d) asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.
    (4) Sumele din împrumuturile contractate pentru instituţiile publice prevăzute la alin. (3) lit. b)-d) se transferă de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice respective sau în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului pe seama asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, nepurtătoare de dobândă, care efectuează plăţi pe destinaţiile pentru care a fost contractat împrumutul.
    (5) Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumelor în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sens în care la autorizarea împrumuturilor ordonatorii principali de credite vor depune o declaraţie pe propria răspundere.
    ART. 2
    (1) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
    (2) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare a împrumuturilor contractate conform art. 1 se stabilesc prin convenţie de împrumut.
    (3) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
    (4) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. Obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.
    ART. 3
    În cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de plată prevăzute în convenţiile de împrumut, directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
    ART. 4
    (1) Lista proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 şi sumele aferente, se aprobă prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene, emis în termen de 5 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează documentaţiile în ordinea înregistrării acestora la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.
    (4) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform prevederilor art. 1, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (5) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (4), precum şi încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ordonatorilor principali de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
    (6) Documentele prevăzute la alin. (4) se depun până la data de 15 mai 2016 inclusiv la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, care după verificare le transmit, prin registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, în atenţia Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.
    ART. 5
    Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia să îşi prevadă anual, în bugetul local, plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice.
    ART. 6
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 495, literele a)-c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 mai 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod;
    b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;
    c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;
    ..........................................................
    e) prevederile art. 491 se aplică începând cu 1 ianuarie 2017, pentru stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, utilizând rata pozitivă a inflaţiei înregistrată pentru anul 2016;".

    2. După articolul 495 se introduce un nou articol, articolul 495^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 495^1. - (1) Pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1), se prorogă de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2), pentru anul 2016, contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificaţia stabilită de consiliul local."

    ART. 7
    După alineatul (1) al articolului 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În scopul asigurării continuităţii serviciului de interes public, în cazul în care contractele prevăzute la alin. (1) se aprobă ulterior începerii anului bugetar, dar nu mai târziu de 30 iunie, serviciile prestate de către operatorii de transport feroviar de călători şi de către operatorul care administrează infrastructura feroviară până la data la care contractele de servicii publice în transportul feroviar public de călători şi contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. sunt aprobate în condiţiile alin. (1) se decontează în limitele bugetare anuale aprobate prin legea bugetului de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat."

    ART. 8
    Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 6 intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                        ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

                         Ministrul fondurilor europene,
                               Carmen Aura Răducu

                           Ministrul transporturilor,
                              Dan Marian Costescu

    Bucureşti, 23 martie 2016.
    Nr. 8.