Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management, cu excepţia veniturilor din consultanţă fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 - «Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal», în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice prevederile prezentului titlu.

  (2) În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. g), aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiţie.

  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru o microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. g) se consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

  (4) Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi dintre cele prevăzute de art. 47 alin. (3) lit. f)-i) datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv.

  (5) Limitele fiscale prevăzute la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.

──────────

  Începând cu data de 01-01-2024, potrivit pct. 5 al art. III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023, la articolul 52, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  (5) Limitele fiscale prevăzute la art. 51 alin. (1), (4^1) şi (4^2), precum şi alin. (1) al prezentului articol se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.

──────────

  (6) Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează în prevederile alin. (1), (2), (4) şi (7) se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

  (7) În situaţia în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociaţii/acţionarii unei microîntreprinderi deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microîntreprinderi, asociaţii/acţionarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care ies de sub incidenţa prezentului titlu şi care urmează să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care se înregistrează situaţia respectivă, astfel încât condiţia referitoare la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre asociaţi/acţionari deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită. Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi este definitivă pentru anul fiscal curent.

 

(la 01-01-2023 Articolul 52 din Titlul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022, cu modificările aduse prin LEGEA nr. 370 din 20 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1228 din 20 decembrie 2022.)

----------------------

NORMĂ (A) 06/01/2016 din data 2016-01-06


  SECŢIUNEA 4^1

  Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului

  4^1. În aplicarea prevederilor art. 52 din Codul fiscal, pentru persoanele juridice române care intră sub incidenţa prevederilor art. 48 alin. (7) din Codul fiscal, veniturile luate în calcul pentru stabilirea limitei de 500.000 euro, echivalentul în lei, precum şi veniturile din consultanţă şi management luate în calcul pentru determinarea ponderii de 20% sunt cele înregistrate începând cu data de 1 februarie 2017.
----------------------

 

TITLUL III - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor [2024] art 47-57