Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68.

  (2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.

 

──────────

  Art. V din ORDONANŢA nr. 6 din 28 ianuarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 31 ianuarie 2020, în anul 2020, prevede:

  Articolul V

  (1) În anul 2020, termenul de 25 mai, inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în situaţiile reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Cod fiscal, precum şi în alte acte normative, se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.

  (2) În anul 2020, termenul de 25 mai, inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 ”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”/”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”, după caz, în situaţiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.

  (3) În anul 2020, termenul de 25 mai, inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situaţiile reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.

──────────

 

(la 24-12-2020 sintagma: 15 martie inclusiv a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul VI din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

──────────

  Conform alineatului (2) al articolului VII din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020, prevederile art. VI alin. (1) şi (2) se aplică pentru obligaţiile declarative aferente veniturilor realizate începând cu anul 2020.

──────────

  (3) Începând cu anul 2019, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 25 mai, inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

 

(la 23-03-2018 Capitolul II din Titlul IV a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

──────────

  Art. V din ORDONANŢA nr. 6 din 28 ianuarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 31 ianuarie 2020, în anul 2020, prevede:

  Articolul V

  (1) În anul 2020, termenul de 25 mai, inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în situaţiile reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Cod fiscal, precum şi în alte acte normative, se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.

  (2) În anul 2020, termenul de 25 mai, inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 ”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”/”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”, după caz, în situaţiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.

  (3) În anul 2020, termenul de 25 mai, inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situaţiile reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.

──────────

 

(la 24-12-2020 sintagma: 15 martie inclusiv a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul VI din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

──────────

  Conform alineatului (2) al articolului VII din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020, prevederile art. VI alin. (1) şi (2) se aplică pentru obligaţiile declarative aferente veniturilor realizate începând cu anul 2020.

──────────

----------------------

NORMĂ (A) 06/01/2016 din data 2016-01-06


  SECŢIUNEA a 3^1-a

  Opţiunea de a stabili venitul net anual utilizându-se datele din contabilitate

  8^1. În sensul art. 69^1 din Codul fiscal, opţiunea de a determina venitul net în sistem real se face astfel:

  a) în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 69 alin. (1) din Codul fiscal, care au desfăşurat activitate în anul precedent şi au fost impuşi pe bază de norme de venit, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice şi depunerea acesteia până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se exercită opţiunea;

  b) în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 69 alin. (1) din Codul fiscal, care încep activitatea în cursul anului fiscal, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei prevăzute la lit. a) şi depunerea acesteia în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii.

----------------------

 

CAP. II - Venituri din activităţi independente (art. 67 - art. 75)