Codul Fiscal 2024 actualizat

CAP. I - Dispoziţii generale (art. 58 - art. 66)

ART. 58 - Contribuabili
Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului titlu şi sunt numite în continuare contribuabili:  a) ...

ART. 59 - Sfera de cuprindere a impozitului
(1) Impozitul prevăzut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se aplică următoarelor venituri:  a) ...

ART. 60 - Scutiri
Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:  1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru ...

Vezi toate articolele: CAP. I - Dispoziţii generale (art. 58 - art. 66)CAP. II - Venituri din activităţi independente (art. 67 - art. 75)

ART. 67 - Definirea veniturilor din activităţi independente
(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi veniturile din profesii ...

Art. 67^1 - Definirea veniturilor din România din activităţi independente
Veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obţinute din ...

ART. 68 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
(1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între ...

Vezi toate articolele: CAP. II - Venituri din activităţi independente (art. 67 - art. 75)


CAP. II^1 - Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

ART. 70 - Definirea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală
Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de ...

ART. 71 - Definirea veniturilor din România din drepturi de proprietate intelectuală
Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obţinute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de ...

ART. 72 - Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă
(1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală datorează impozit pe venit, impozitul fiind ...

Vezi toate articolele: CAP. II^1 - Venituri din drepturi de proprietate intelectuală


CAP. III - Venituri din salarii şi asimilate salariilor (art. 76 - art. 82)

ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor
(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică rezidentă ori ...

ART. 77 - Deducere personală
(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (2^1) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume ...

ART. 78 - Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
(1) Beneficiarii de venituri din salarii şi asimilate salariilor datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de ...

Vezi toate articolele: CAP. III - Venituri din salarii şi asimilate salariilor (art. 76 - art. 82)


CAP. IV - Venituri din cedarea folosinţei bunurilor (art. 83 - art. 90)

ART. 83 - Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor
(1) Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor ...

ART. 84 - Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor
(1) Venitul brut din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezintă ...

ART. 85 - Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit
(1) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, ...

Vezi toate articolele: CAP. IV - Venituri din cedarea folosinţei bunurilor (art. 83 - art. 90)


CAP. V - Venituri din investiţii (art. 91 - art. 98)

ART. 91 - Definirea veniturilor din investiţii
Veniturile din investiţii cuprind:a) venituri din dividende;b) venituri din dobânzi;----------------------NORMĂ (A) 06/01/2016 din ...

ART. 92 - Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare
Sunt considerate ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate, ...

ART. 93 - Venituri neimpozabile
(1) Nu sunt venituri impozabile următoarele:a) veniturile realizate din deţinerea şi transferul instrumentelor financiare care atestă datoria ...

Vezi toate articolele: CAP. V - Venituri din investiţii (art. 91 - art. 98)


CAP. VI - Venituri din pensii (art. 99 - art. 102)

ART. 100 - Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei şi, după caz, a ...

ART. 101 - Reţinerea impozitului din venitul din pensii
(1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l reţine şi de a-l plăti la bugetul ...

ART. 102 - Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit
(1) Abrogat. (la 01-04-2019 Alineatul (1) din Articolul 102, Capitolul VI, Titlul IV a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. ...

Vezi toate articolele: CAP. VI - Venituri din pensii (art. 99 - art. 102)


CAP. VII - Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură (art. 103 - art. 107)

ART. 103 - Definirea veniturilor
(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, ...

ART. 104 - Determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
(1) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activităţi independente -, venitul ...

ART. 105 - Venituri neimpozabile
(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în ...

Vezi toate articolele: CAP. VII - Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură (art. 103 - art. 107)


CAP. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de noroc (art. 108 - art. 110)

ART. 108 - Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc
(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 62, sumele primite ca urmare a participării la ...

ART. 109 - Stabilirea venitului net din premii
Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil. 

ART. 110 - Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc
(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare ...

Vezi toate articolele: CAP. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de noroc (art. 108 - art. 110)


CAP. IX - Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (art. 111 - art. 113)

ART. 111 - Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
(1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi ...

ART. 112 - Rectificarea impozitului
În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către ...

ART. 113 - Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare
Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi ...

Vezi toate articolele: CAP. IX - Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (art. 111 - art. 113)


CAP. X - Venituri din alte surse (art. 114 - art. 117)

ART. 114 - Definirea veniturilor din alte surse
(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 ...

ART. 115 - Calculul impozitului şi termenul de plată
(1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei ...

ART. 116 - Declararea, stabilirea şi plata impozitului pentru unele venituri din alte surse
(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1), ...

Vezi toate articolele: CAP. X - Venituri din alte surse (art. 114 - art. 117)


CAP. XI - Venitul net anual impozabil (art. 118 - art. 123)

ART. 118 - Stabilirea venitului net anual impozabil
(la 01-01-2023 Denumirea marginală a articolului 118 din Capitolul XI , Titlul IV a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 din ...

ART. 119 - Stabilirea câştigului net anual impozabil
 (1) Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv ...

ART. 120 - Declaraţii privind venitul estimat/norma de venit
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe ...

Vezi toate articolele: CAP. XI - Venitul net anual impozabil (art. 118 - art. 123)


CAP. XII - Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică (art. 124 - art. 125)

ART. 124 - Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun
Venitul net obţinut din exploatarea bunurilor şi drepturilor de orice fel, deţinute în comun, este considerat ca fiind obţinut de proprietari, ...

ART. 125 - Reguli privind asocierile fără personalitate juridică
(1) Prevederile prezentului articol nu se aplică:  a) fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative ...

Vezi toate articolele: CAP. XII - Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică (art. 124 - art. 125)


CAP. XIII - Aspecte fiscale internaţionale (art. 126 - art. 131)

ART. 126 - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente
(1) Persoanele fizice nerezidente, care desfăşoară o activitate independentă, prin intermediul unui sediu permanent în România, sunt ...

ART. 127 - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente
Persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din ...

ART. 128 - Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European
(1) Persoana fizică rezidentă într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau într-unul din statele Spaţiului Economic European ...

Vezi toate articolele: CAP. XIII - Aspecte fiscale internaţionale (art. 126 - art. 131)


CAP. XIV - Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă (art. 133 - art. 134)

ART. 132 - Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă
 (1) Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, sunt obligaţi să calculeze, să reţină, să plătească şi să ...

Vezi toate articolele: CAP. XIV - Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă (art. 133 - art. 134)


CAP. XV - Dispoziţii tranzitorii şi finale - art. 133 - art. 134

ART. 133 - Dispoziţii tranzitorii
(1) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2015, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului.(2) ...

ART. 134 - Definitivarea impunerii pe anul fiscal
Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat într-un an fiscal se va elabora formularistica necesară, ce va fi aprobată prin ordin ...

Vezi toate articolele: CAP. XV - Dispoziţii tranzitorii şi finale - art. 133 - art. 134