Articole despre Codul Fiscal

Norma de venit: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

ORDONANŢĂ nr. 25 din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Guvernul


PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
ART. I
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 25 alineatul (3), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
"n) cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, potrivit legii, în limita unui plafon de 30% din valoarea creanţelor înstrăinate."

2. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 67^1, cu următorul cuprins:
"ART. 67^1
Definirea veniturilor din România din activităţi independente
(1) Veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, cu excepţia drepturilor de proprietate intelectuală, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.
(2) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obţinute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România."

3. La articolul 76 alineatul (4), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"o) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activităţi dependente desfăşurate la bordul navelor şi aeronavelor operate în trafic internaţional. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere;"

4. La articolul 85, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
"(8^1) În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăţilor stabilite în contul impozitului anual datorat."

5. La articolul 86, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
"(4^1) În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăţilor anticipate cu titlu de impozit stabilite în contul impozitului anual datorat."

6. La articolul 116, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse, pentru care impozitul nu poate fi reţinut la sursă, precum şi cei prevăzuţi la art. 114 alin. (2) lit. l) au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului."

7. La articolul 142 litera s), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi primele de asigurare voluntară de sănătate şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească limitele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ş) şi t) pentru veniturile neimpozabile, precum şi primele aferente asigurărilor de risc profesional;"

8. Articolul 235 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 235
Contribuabili
Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii, are obligaţia de a plăti un impozit anual, conform prezentului capitol."

9. Articolul 236 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 236
Stabilirea impozitului
(1) Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este de 18.000 lei.
(2) În cazul reprezentanţei unei/unor persoane juridice străine, care se înfiinţează sau desfiinţează în cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporţional cu numărul de luni de existenţă a reprezentanţei în anul fiscal respectiv."

10. Articolul 237 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 237
Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale
(1) Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine are obligaţia să declare şi să plătească impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.
(2) Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine înfiinţată în România în cursul unei luni din anul de impunere are obligaţia să calculeze, să depună declaraţia fiscală la organul fiscal competent şi să plătească impozitul pentru anul de impunere, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înfiinţată. Impozitul se calculează începând cu data de 1 a lunii în care aceasta a fost înfiinţată până la sfârşitul anului respectiv.
(3) Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine desfiinţată din România în cursul anului de impunere are obligaţia să recalculeze impozitul pe reprezentanţă şi să depună declaraţia fiscală la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost desfiinţată. Reprezentanţa recalculează impozitul anual pentru perioada de activitate de la începutul anului până la data de 1 a lunii următoare celei în care se desfiinţează.
(4) Reprezentanţele sunt obligate să conducă evidenţa contabilă prevăzută de legislaţia în vigoare din România."

11. La anexa nr. 1 din titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale, numerele curente 10-12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"

 

                     
  Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza (lei/U.M.)
  2017 2018 2019 2020 2021 2022
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  "(...)                
  Produse energetice
  10 Benzină cu plumb tonă 2737,96* 2.945,75** 2.945,75 2.945,75 2.945,75 2.945,75 2.945,75
  1000 litri 2108,23* 2.268,23** 2.268,23 2.268,23 2.268,23 2.268,23 2.268,23
  11 Benzină fără plumb tonă 2358,92* 2.566,71** 2.566,71 2.566,71 2.566,71 2.566,71 2.566,71
  1000 litri 1816,36* 1.976,36 1.976,36 1.976,36 1.976,36 1.976,36 1.976,36
  12 Motorină tonă 1985,89* 2.175,24** 2.175,24 2.175,24 2.175,24 2.175,24 2.175,24
  1000 litri 1678,04* 1.838,04** 1.838,04 1.838,04 1.838,04 1.838,04 1.838,04
  (...)                


"

──────────
* Nivel aplicabil începând cu data de 15 septembrie 2017.
** Nivel aplicabil începând cu data de 1 octombrie 2017.
──────────


ART. II
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, cu excepţia pct. 7, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a pct. 11, care intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Ionuţ Mişa
Ministrul sănătăţii,
Florian-Dorel Bodog
p. Ministrul afacerilor externe,
Alexandru Victor Micula
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu

Bucureşti, 30 august 2017.
Nr. 25.
----