Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară şi se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7, cota contribuţiei de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuţie la fondul de pensii administrat privat prevăzute în Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

 

(la 01-11-2023 Alineatul (1), Articolul 138^2, Sectiunea a 2-a, Capitolul II, Titlul V a fost modificat de Punctul 17., Articolul III, Capitolul II din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023)

──────────

  Conform literei a) a alineatului (1) din articolul VII, Capitolul II din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023, prevederile pct. 8-10, pct. 16-20, pct. 22-24, pct. 27, pct. 35 şi 36 ale articolului III intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi şi se aplică începând cu veniturile aferente aceleiaşi luni.

──────────

  (2) Prevederile art. 138^1 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor fizice prevăzute la alin. (1).

  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordinul ministrului finanţelor prevăzut la art. 60 pct. 7 lit. d).

 

(la 20-05-2022 Sectiunea a 2-a din Capitolul II , Titlul V a fost completată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 135 din 13 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 17 mai 2022)

──────────

  A se vedea Nota de la art. 78.

──────────

CAP. II - Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat (art. 136 - art. 152)