Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 138^1 alin. (1) şi (2) şi art. 138^2 alin. (1) şi (2), persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata contribuţiei datorată la fondul de pensii administrat privat.

 

(la 01-11-2023 Alineatul (1), Articolul 138^3, Sectiunea a 2-a, Capitolul II, Titlul V a fost modificat de Punctul 18., Articolul III, Capitolul II din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023)

──────────

  Conform literei a) a alineatului (1) din articolul VII, Capitolul II din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023, prevederile pct. 8-10, pct. 16-20, pct. 22-24, pct. 27, pct. 35 şi 36 ale articolului III intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi şi se aplică începând cu veniturile aferente aceleiaşi luni.

──────────

  (2) Opţiunea se depune în scris, la angajator, acesta reţinând contribuţia aferentă potrivit prevederilor legale.

 

(la 20-05-2022 Sectiunea a 2-a din Capitolul II , Titlul V a fost completată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 135 din 13 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 17 mai 2022)  

CAP. II - Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat (art. 136 - art. 152)