Codul Fiscal 2017 actualizat

(1) Următoarele categorii de persoane sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1):
a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora;
b) instituţiile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g)-i) şi l)-o);
c) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum şi casele sectoriale de pensii pentru sumele reprezentând pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau diferenţe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii sau potrivit legislaţiei în materie aferente perioadelor în care contribuţia a fost suportată de contribuabil potrivit legii, precum şi pentru persoanele preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;


***
Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 169 , Sectiunea a 4-a , Capitolul III , Titlul V a fost modificată de Legea nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în M. Of. nr. 584 din 21 iulie 2017 
d) persoanele care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
***
Alin. (1) al art. 169 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017.

e) entităţile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. k) pentru sumele reprezentând pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau diferenţe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii sau potrivit legislaţiei în materie aferente perioadelor în care contribuţia a fost suportată de contribuabil potrivit legii.

***
Modificare introdusă de Legea nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în M. Of. nr. 584 din 21 iulie 2017 

(2) În situaţia persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, din asocieri fără personalitate juridică sau din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, declararea contribuţiei se face de către plătitorul de venit prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.
(3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art. 168 alin. (10), cu excepţia veniturilor din pensii, sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.

***
Modificare introdusă de Legea nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în M. Of. nr. 584 din 21 iulie 2017 

(3^1) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul sumelor reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare.

***
Modificare introdusă de Legea nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în M. Of. nr. 584 din 21 iulie 2017 

(3^2) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau diferenţe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, pentru perioadele în care contribuţia a fost suportată de contribuabil potrivit legii, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1).

***
Modificare introdusă de Legea nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în M. Of. nr. 584 din 21 iulie 2017 
(4) Prevederile art. 147 alin. (4)-(22) sunt aplicabile în mod corespunzător.
(5) Persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data încadrării în această categorie de persoane să declare la organul fiscal competent venitul lunar din pensie, prin depunerea declaraţiei privind venitul estimat prevăzute la art. 120.

((6) Pentru transformarea în lei a sumelor obţinute în valută, reprezentând venituri din pensii realizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (5), se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă depunerii declaraţiei privind venitul estimat.
***
Alin. (6) al art. 169 a fost modificat de pct. 9 al art. I din  LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017.
(7) Abrogat.
***
Alin. (7) al art. 169 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din  LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017.
(8) Abrogat.
***
Alin. (8) al art. 169 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din  LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017.
(9) Abrogat.
***
Alin. (9) al art. 169 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din  LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017.
(10) Abrogat.
***
Alin. (10) al art. 169 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din  LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017.

CAP. III - Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (art. 153 - art. 183)