Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Autorizaţia de importator autorizat poate fi revocată în următoarele situaţii:
a) când titularul acesteia nu respectă una dintre cerinţele prevăzute la art. 391 alin. (1) şi (2);
b) când titularul acesteia înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de A.N.A.F., mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată;
c) în cazul unui importator autorizat, persoană fizică, dacă a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau s-a pronunţat amânarea aplicării pedepsei, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunile prevăzute la art. 364 alin. (1) lit. d);
d) în cazul unui importator autorizat, persoană juridică, dacă persoana juridică sau oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau s-a pronunţat amânarea aplicării pedepsei, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunile prevăzute la art. 364 alin. (1) lit. d), după caz;
e) în cazul în care importatorul autorizat doreşte să renunţe la autorizaţie.
(2) În cazul în care importatorul autorizat doreşte să renunţe la autorizaţie, acesta are obligaţia să notifice acest fapt autorităţii prevăzute la art. 359 alin. (1) cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care renunţarea la autorizaţie produce efecte.
***
Modificare introdusă de Legea nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în M. Of. nr. 584 din 21 iulie 2017 
(3) Decizia de revocare se comunică importatorului autorizat şi produce efecte de la data la care a fost adusă la cunoştinţa acestuia.
(4) Importatorul autorizat nemulţumit poate contesta decizia de revocare a autorizaţiei la structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ.

***
Modificare introdusă de Legea nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în M. Of. nr. 584 din 21 iulie 2017 

(5) Contestarea deciziei de revocare a autorizaţiei de importator autorizat nu suspendă efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în procedură administrativă.

CAP. I - Regimul accizelor armonizate (art. 335 - art. 438)