Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 60 pct. 2, cota contribuţiei de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuţie la fondul de pensii administrat privat prevăzute în Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contribuţii în limita cotei prevăzute la alin. (1).

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), persoanele fizice prevăzute la art. 60 pct. 2 pot opta pentru plata contribuţiei datorată la fondul de pensii administrat privat.

(4) Opţiunea se depune în scris, la angajator, acesta reţinând contribuţia aferentă potrivit prevederilor legale, începând cu veniturile lunii următoare celei în care s-a înregistrat opţiunea.

 

(la 01-11-2023 Sectiunea a 2-a, Capitolul II, Titlul V a fost completată de Punctul 19., Articolul III, Capitolul II din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023)

──────────

Conform literei a) a alineatului (1) din articolul VII, Capitolul II din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023, prevederile pct. 8-10, pct. 16-20, pct. 22-24, pct. 27, pct. 35 şi 36 ale articolului III intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi şi se aplică începând cu veniturile aferente aceleiaşi luni.

────────── 

CAP. II - Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat (art. 136 - art. 152)