Codul Fiscal 2018 actualizat

Abrogat 
(la 01-01-2018 Articolul 193 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul V a fost abrogat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

CAP. V - Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (art. 192 - art. 200)