Articole despre Codul Fiscal

Impozitarea salariului in 2024: ce contributii sociale obligatorii datoreziVenituri impozabile 2024: care sunt acestea, cat este cota de impozitare si studii de cazImpozitul pe dividende in 2024: cat este, cum se calculeaza si cine il platesteAjustare TVA: ce este, care este procedura si studii de cazNorma de venit 2024: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)-h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.

----------------------

NORMĂ (A) 06/01/2016 din data 2016-01-06


  34. (1) În aplicarea art. 114 din Codul fiscal, în această categorie se includ, pe lângă veniturile enumerate la art. 114 alin. (2) din Codul fiscal, de exemplu, şi următoarele venituri realizate de persoanele fizice:

  a) remuneraţiile pentru munca prestată în interesul unităţilor aparţinând Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi în atelierele locurilor de deţinere, acordate, potrivit legii, condamnaţilor care execută pedepse privative de libertate;

  b) veniturile primite de studenţi sub forma indemnizaţiilor pentru participarea la şedinţele senatului universitar;

  c) sumele plătite de către organizatori persoanelor care însoţesc elevii la concursuri şi alte manifestări şcolare;

  d) indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuţiilor privind desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, parlamentare şi locale;

  e) veniturile obţinute de persoanele care fac figuraţie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate şi altele asemenea;

  f) tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei relaţii generatoare de venituri din salarii;

  g) venituri sub forma anumitor bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, şi membrii de familie ai acestora, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;

  h) sume rămase disponibile după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor şi a căror restituire a fost solicitată de proprietarii de păduri persoane fizice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;

  i) veniturile obţinute de persoanele fizice sub forma bacşişului, potrivit prevederilor legale.

----------------------

 

  (2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:

  a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii şi asimilate salariilor, potrivit cap. III - Venituri din salarii şi asimilate salariilor;

  a^1) veniturile, cu excepţia celor obţinute ca urmare a unor contracte încheiate în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obţinute de către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populaţie şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale;

 

(la 30-06-2016 Lit. a^1) a alin. (2) al art. 114 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.)

  a^2) indemnizaţiile pentru limită de vârstă acordate în condiţiile Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor;

 

(la 24-07-2017 Alineatul (2) din Articolul 114 , Capitolul X , Titlul IV a fost completat de Punctul 9^1, Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)

  a^3) indemnizaţiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, potrivit prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român;

 

(la 24-07-2017 Alineatul (2) din Articolul 114 , Capitolul X , Titlul IV a fost completat de Punctul 9^1, Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017)

  a^4) indemnizaţiile lunare pentru limită de vârstă acordate persoanelor care au exercitat calitatea de primar, viceprimar, preşedinte al consiliului judeţean şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

(la 24-12-2020 Alineatul (2) din Articolul 114 , Capitolul X , Titlul IV a fost completat de Punctul 69, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

──────────

  Conform literei d) a alineatului (1) din articolul VII din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020, prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, prevederile art. I punctele 58, 69, 72, 99, 101, 108, 112, 122, 125 şi 130 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021.

──────────

   b) câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare;

  c) venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;

  d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;

  e) venituri obţinute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată. Fac excepţie veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;

  f) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din:

  1. exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;

  2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru asociat;

  g) veniturile din activităţi, altele decât cele de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale şi din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activităţi independente şi cap. VII - Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

----------------------

NORMĂ 06/01/2016 din data 2016-01-06


  34. (2) În veniturile din activităţile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal

 sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie şi care desfăşoară activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, fără a avea caracter de continuitate şi pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II "Venituri din activităţi independente" şi cap. VII "Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură" din titlul IV al Codului fiscal.

----------------------

 

  h) bunurile şi/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia;

  i) suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziţionate de la acesta, peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri ori servicii;

  j) distribuirea de titluri de participare, definite la art. 7, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, altele decât cele prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. f);

  k) dobânda penalizatoare plătită în condiţiile nerespectării termenului de plată a dividendelor distribuite participanţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  k^1) veniturile obţinute de către alte persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor ca urmare a valorificării dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele care se încadrează în categoria venituri din activităţi independente;

 

(la 01-01-2021 Alineatul (2) din Articolul 114 , Capitolul X , Titlul IV a fost completat de Punctul 70, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

  l) veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanţele respective, altele decât cele prevăzute la lit. k^1), inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)-h) şi art. 62;

 

(la 01-01-2021 Litera l) din Alineatul (2) , Articolul 114 , Capitolul X , Titlul IV a fost modificată de Punctul 71, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

  m) venituri din transferul de monedă virtuală.

 

(la 20-01-2019 Alineatul (2) din Articolul 114 , Capitolul X , Titlul IV a fost completat de Punctul 16^1, Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019)

──────────

  Potrivit literei h) a art. VI din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019, articolul I punctul 17 din lege raportat la articolul I punctul 16^1 [din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018] se aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019.

──────────

  n) abrogată.

 

(la 18-12-2021 Litera n) din Alineatul (2) , Articolul 114 , Capitolul X , Titlul IV a fost abrogată de Punctul 5, Articolul XXIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021.)

 

  (3) Contribuabilii care obţin venituri din alte surse nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. 

CAP. X - Venituri din alte surse (art. 114 - art. 117)