Codul Fiscal 2018 actualizat

(1) Baza lunară de calcul pentru care persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2) datorează contribuţia este salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează.
(2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevăzut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri menţionate la art. 155 alin. (2), respectiv:

a) venitul net din activităţi independente, stabilit potrivit art. 68-70, după caz;
b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9);
c) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, stabilite potrivit art. 84-87;
d) venitul/câştigul din investiţii, stabilit conform art. 94-97;
e) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, stabilite potrivit art. 104-106;
f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116. 
(3) Încadrarea în plafonul anual prevăzut la art. 155 alin. (2) se efectuează prin însumarea veniturilor anuale menţionate la alin. (2), realizate în anul fiscal precedent.
(4) Persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, în conformitate cu alin. (3).
(5) În cazul contribuabililor care încep să desfăşoare activitate sau încep să realizeze venituri în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din cele menţionate la alin. (2), este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna în care se estimează veniturile, declaraţia prevăzută la alin. (4) se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
(6) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(7) Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe ţară pot opta pentru depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (4) şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 174 alin. (3).

(Modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017.) 

CAP. III - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - Modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 20