Codul Fiscal 2024 actualizat

ART. 220^1 - Contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă
Contribuabilii obligaţi la plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă sunt, după caz:

a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cetăţenii români, cetăţeni ai altor state sau apatrizii, pe perioada…


ART. 220^2 - Categorii de venituri pentru care se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă
(1) Contribuţia asiguratorie pentru muncă se datorează pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, definite la art. 76 alin. (1)-(3), după caz, acordate de către contribuabilii prevăzuţi la art. 220^1 lit. a), respectiv realizate de către persoanele fizice prevăzute…

ART. 220^3 - Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă
(1) Cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă este de 2,25%.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă se reduce la nivelul…

ART. 220^4 - Baza de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă o reprezintă suma câştigurilor brute realizate din salarii şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi…

ART. 220^5 - Excepţii specifice contribuţiei asiguratorii pentru muncă
Contribuţia asiguratorie pentru muncă nu se datorează pentru prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(Modificare introdusă de ORDONANŢA DE…

ART. 220^6 - Stabilirea şi plata contribuţiei asiguratorie pentru muncă
(1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 220^1 lit. a) au obligaţia de a calcula contribuţia asiguratorie pentru muncă şi de a o plăti la bugetul de stat, într-un cont distinct, până la data de 25 inclusiv a…

ART. 220^7 - Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
(1) Persoanele prevăzute la art. 220^1 sunt obligate să declare contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată potrivit prevederilor prezentului capitol, până la termenul de plată prevăzut la art. 220^6, prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1).
(1^1)…